Cookie Consent by Free Privacy Policy website

MASTER OF SCIENCE (MSc.)

STUDIJNÍ PROGRAM

Studijní program Master of Science – MSc. je profesní studijní program, koncipován na bázi mezioborové volby studijních předmětů. Zájemce o studium tohoto programu si zcela individuálně tvoří vlastní studijní program dle svých studijních a profesních preferencí. Nabídka předmětů, ze kterých je možné sestavit individuální studijní program, se sestává z předmětů všech profesních programů, nabízených Fakultou.
Zvolené předměty individuálního studijního plánu budou uvedeny na Diploma Supplementu, který bude studentu vystaven společně s diplomem MSc.


PROFIL ABSOLVENTA

STUDIJNÍHO OBORU MASTER OF SCIENCE (MSc.)

Absolvent studijního programu MSc. je vybaven znalostmi a dovednosti z multioborových disciplín, tedy kombinací manažerských, ekonomických, právních a dalších oborů. V rámci studia je důraz kladen nejen na osvojení teoretických poznatků, ale také na schopnost samostatné práce s odbornými a datovými zdroji, schopnost dedukce a formulace vlastních závěrů a názorů, aplikace teoretických poznatků při řešení samostatných úkolů a schopnost zobecnění poznatků na základě práce s případovými studiemi.

Konkrétně je absolvent vybaven znalostmi, dovednostmi a metodickými kompetencemi z oblastí managementu a řízení, ekonomiky organizace, marketingu, projektového a strategického řízení se zvláštním důrazem kladeným na specifika odvětví vzdělávání, veřejné správy a práva. Individuální skladbou studia získá absolvent specifické znalosti a dovednosti, přesně dle jeho profesních potřeb.

Pro úspěšné absolvování studijního programu MSc. student plní studijní povinnosti v souladu s Metodickým pokynem pro studium:

Zpracování a obhajoba disertační práce, jejíž téma si student volí v souladu se zaměřením zvolených studijních modulů. Zvolené téma disertační práce je studentu odsouhlaseno Fakultou a s ohledem na zvolené téma je studentu přidělen vedoucí disertační práce z řad docentů a profesorů působících na Fakultě.

Absolvování pěti tematických studijních modulů. Tyto studijní moduly si student individuálně sestaví z modulové nabídky Fakulty.

Absolventi programu Master of Science - MSc. získají diplom z Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti o absolvování profesního programu MSc., opravňujícím užívání titulu MSc. za jménem. Společně s diplomem bude absolventu vystaven Diploma Supplement, na kterém budou uvedeny absolvované studijní moduly, téma disertační práce a jméno vedoucího disertační práce.

Program Master of Science (MSc.) je zahraniční manažerský, právně orientovaný, studijní program, který není dle zákona o vysokých školách zahrnutý do systému vysokoškolského studia v České republice. Tento program realizujeme v České republice jako tuzemská součást zahraniční vysoké školy. Studijní program Master of Science Vysoké školy Jagiellońské v Toruni má univerzální, celosvětovou platnost.

Master of Science (MSc.) je zahraniční manažerský a profesní studijní program, který není dle zákona o vysokých školách zahrnutý do systému vysokoškolského studia v České republice. Tento program MSc. realizujeme v České republice jako tuzemská součást zahraniční vysoké školy. Akreditace a realizace studijního programu Master of Science vychází z celoživotního vzdělávání v zahraničním akreditovaném magisterském studijním programu „Ekonomika a správa“ Vysoké školy Jagiellońské v Toruni.


DETAILY

distančního studia programu Master of Science (MSc.) v online formě

Studium programu MSc. trvá jeden semestr. Studium je zahajováno se studentem vždy individuálně a začíná okamžikem přihlášení ke studiu. Forma studia je v distanční (online) formě.


Studium máte přehledně pod kontrolu díky MY STUDY SECTION. Přístup do tohoto systému získáváte automaticky při podání přihlášky a splnění požadavků ke studiu. V tomto zabezpečeném systému rychle zjistíte co už máte splněné, a co vás ještě čeká. Díky vysokému stupni digitalizace a gamifikace v tomto systému lze snadno bezpapírově nahrávat vypracované samostatné úkoly a disertační práci. Dále máte možnost si přečíst hodnocení vašich prací. Vše intuitivně ovládáte z počítače, tabletu či chytrého telefonu.

Podmínkou dokončení studia je absolvování výše uvedených tematických modulů, zpracování a obhajoba disertační práce. Pro zpracování disertační práce bude každému studentu přidělen konzultant disertační práce v daném oboru, určený Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti.

Cena studia programu MSc. je 39.000,- bez DPH. Nejsme plátci DPH.

Vlastní studium MSc. programu se řídí "Metodickým pokynem pro studium programu MSc. v distanční formě". Tento metodický pokyn je pro uchazeče o studium dostupný on-line.


METODICKÝ POKYN PRO STUDIUM
(PDF; 570 kB)


INFORMAČNÍ BROŽURA MSC
(PDF; 1450 kB)

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

PROGRAMU MASTER OF SCIENCE (MSc.)

Pokud máte zájem o studium, stačí vyplnit přihlášku ke studiu. Je už na Vás, jestli zvolíte okamžitou online formu, nebo dáte přednost vyplnění dokumentu ve Wordu a následné odeslání pomocí Vašeho e-mailu.

ON-LINE
přihláška

Stačí vyplnit online formulář a jednodušše odeslat. V nejbližším možném termínu Vás budeme kontaktovat a potvrdíme přijetí odeslané přihlášky.

Přihláška
ve formátu DOCX

Stáhněte si přiložený dokument, v klidu vyplňte a odešlete ze svého emailu na adresu studium@fves.eu

INFORMACE

FAKULTA VEŘEJNOSPRÁVNÍCH A EKONOMICKÝCH STUDIÍ V UHERSKÉM HRADIŠTI

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je součástí Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Polsko. Fakulta byla na území České republiky zřízena dle zákona č. 111/1998 Sb., Zákon o vysokých školách, přihlášením k plnění informačních povinností, jako pobočky evropské zahraniční vysoké školy dle uvedeného zákona. Její statut, právní subjektivita a působení je zákonné a transparentní, jako postavení jiných fakult a vysokoškolských pracovišť v České republice. Akademické a profesní tituly jsou rovnocenné s těmi, které vydávají tuzemské vysoké školy a univerzity. Není potřeba je jakkoliv nostrifikovat či uznávat. Blíže viz Sbírka mezinárodních smluv č. 104 / 2006.

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je řádně zapsána v Registru vysokých škol a Přehledu vysokých škol v ČR.

Více informací o fakultě naleznete na adrese www.fves.eu

VYSOKÁ ŠKOLA JAGIELLOŃSKÁ V TORUNI

Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, Polsko, disponuje akreditačními právy pro studijní programy v oborech zaměřujících se na management podniku, veřejnou správu, ekonomiku a správu, pedagogiku, vnitřní bezpečnost, mezinárodní vztahy a informatiku v managementu. V rámci studia je kladen důraz na rozvoj klíčových a prakticky uplatnitelných znalostí, dovedností a kompetencí, včetně úzké spolupráce s praxí. Absolventi studijních programů tak získají vysokou profesní uplatnitelnost na trhu práce. Aktuálně studuje Vysokou školu Jagiellońskou více než tisíc studentů a počet absolventů školy je přes deset tisíc. Vysoká škola Jagiellońská je aktivní rovněž v nabídce dalšího vzdělávání a v oblasti mezinárodní spolupráce. Vysoká škola Jagiellońská má dlouholeté zkušenosti s realizací studijních programů Master of Laws.

Více informací o vysoké škole naleznete na adrese https://akademiajagiellonska.pl/

REFERENCE ABSOLVENTŮ

Uvedení profesních a manažerských studií MBA, MPA, LL.M., MSc.

oddělovač

V České republice nabízí studium programu Master of Business Administration (MBA) více než 200 různých institucí a společností. Nabídka studijních programů je velmi rozličná a to jak co se délky studia, ceny, platnosti diplomu a zejména kvality týče. Studium programu MBA obvykle nabízí vzdělávací agentury, zaštítěné různými formami „akreditací“.

Studium programu Master of Science (MSc.) na Vysoké škole Jagiellońské v Toruni a její tuzemské součásti – Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, má zcela jiné parametry.

Program Master of Science MSc. studujete v akreditovaném zahraničním programu celoživotního vzdělávání magisterského studia „Ekonomika a správa“ Vysoké školy Jagiellońské v Toruni. Vzhledem k mezinárodnímu rozměru studia je povědomí o námi vydávaném diplomu značně širší a je univerzálně akceptováno.

Věříme, že výběr instituce ke studiu programů MBA, MPA, LL.M. či MSc. je naprosto zásadní. Proto Vám přinášíme výběr referencí několika našich absolventů těchto profesních a manažerských studií. Aktuálně na tuzemské součásti Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, tedy Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, studuje přes 350 studentů těchto programů.

KVALITU STUDIA GARANTUJÍ:
doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA - Garant Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií Vysoké školy Jagiellońské v Toruni
Ing. Michal Pohludka, Ph.D., MBA - Garant studijního programu MBA


oddělovač

Přečtěte si, co o nás napsali naši absolventi:

2019-23 Copyright všechna práva vyhrazena. Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni.