Master of Science (MSc.)

STUDIJNÍ PROGRAM

Studijní program Master of Science – MSc. je profesní studijní program, koncipován na bázi mezioborové volby studijních předmětů. Zájemce o studium tohoto programu si zcela individuálně tvoří vlastní studijní program dle svých studijních a profesních preferencí. Nabídka předmětů, ze kterých je možné sestavit individuální studijní program, se sestává z předmětů všech profesních programů, nabízených Fakultou.
Zvolené předměty individuálního studijního plánu budou uvedeny na Diploma Supplementu, který bude studentu vystaven společně s diplomem MSc.


PROFIL ABSOLVENTA

studijního oboru Master of Science (MSc.)

Absolvent studijního programu MSc. je vybaven znalostmi a dovednosti z multioborových disciplín, tedy kombinací manažerských, ekonomických, právních a dalších oborů. V rámci studia je důraz kladen nejen na osvojení teoretických poznatků, ale také na schopnost samostatné práce s odbornými a datovými zdroji, schopnost dedukce a formulace vlastních závěrů a názorů, aplikace teoretických poznatků při řešení samostatných úkolů a schopnost zobecnění poznatků na základě práce s případovými studiemi.

Konkrétně je absolvent vybaven znalostmi, dovednostmi a metodickými kompetencemi z oblastí managementu a řízení, ekonomiky organizace, marketingu, projektového a strategického řízení se zvláštním důrazem kladeným na specifika odvětví vzdělávání, veřejné správy a práva. Individuální skladbou studia získá absolvent specifické znalosti a dovednosti, přesně dle jeho profesních potřeb.

Pro úspěšné absolvování studijního programu MSc. student plní studijní povinnosti v souladu s Metodickým pokynem pro studium:

Zpracování a obhajoba disertační práce, jejíž téma si student volí v souladu se zaměřením zvolených studijních modulů. Zvolené téma disertační práce je studentu odsouhlaseno Fakultou a s ohledem na zvolené téma je studentu přidělen vedoucí disertační práce z řad docentů a profesorů působících na Fakultě.

Absolvování pěti tematických studijních modulů. Tyto studijní moduly si student individuálně sestaví z modulové nabídky Fakulty.

Absolventi programu Master of Science - MSc. získají diplom z Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti o absolvování profesního programu MSc., opravňujícím užívání titulu MSc. za jménem. Společně s diplomem bude absolventu vystaven Diploma Supplement, na kterém budou uvedeny absolvované studijní moduly, téma disertační práce a jméno vedoucího disertační práce.

Program Master of Science (MSc.) je zahraniční manažerský, právně orientovaný, studijní program, který není dle zákona o vysokých školách zahrnutý do systému vysokoškolského studia v České republice. Tento program realizujeme v České republice jako tuzemská součást zahraniční vysoké školy. Studijní program Master of Science Vysoké školy Jagiellońské v Toruni má univerzální, celosvětovou platnost.

Master of Science (MSc.) je zahraniční manažerský a profesní studijní program, který není dle zákona o vysokých školách zahrnutý do systému vysokoškolského studia v České republice. Tento program MSc. realizujeme v České republice jako tuzemská součást zahraniční vysoké školy.

Akreditace a realizace studijního programu Master of Science vychází z celoživotního vzdělávání v zahraničním akreditovaném magisterském studijním programu „Ekonomika a správa“ Vysoké školy Jagiellońské v Toruni.


DETAILY

distančního studia programu Master of Science (MSc.) v online formě

Studium programu MSc. trvá jeden semestr. Studium je zahajováno se studentem vždy individuálně a začíná okamžikem přihlášení ke studiu. Forma studia je v distanční (online) formě.

Podmínkou dokončení studia je absolvování výše uvedených tematických modulů, zpracování a obhajoba disertační práce. Pro zpracování disertační práce bude každému studentu přidělen konzultant disertační práce v daném oboru, určený Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti.

Cena studia programu MSc. v distanční – online formě je 39 000,- Kč, bez DPH. Nejsme plátci DPH.

Vlastní studium MSc. programu se řídí "Metodickým pokynem pro studium programu MSc. v distanční formě". Tento metodický pokyn je pro uchazeče o studium dostupný ke stažení níže:

DOKUMENT KE STAŽENÍ
METODICKÝ POKYN PRO STUDIUM
(PDF; 570 kB)

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

programu Master of Science (MSc.)

Pokud máte zájem o studium, stačí vyplnit přihlášku ke studiu. Je už na Vás, jestli zvolíte okamžitou online formu, nebo dáte přednost vyplnění dokumentu ve Wordu a následné odeslání pomocí Vašeho e-mailu.

On-line
FORMULÁŘ

Stačí vyplnit online formulář a jednodušše odeslat. V nejbližším možném termínu Vás budeme kontaktovat a potvrdíme přijetí odeslané přihlášky.

VYPLNIT PŘIHLÁŠKU

Přihláška
ve formátu DOCX

Stáhněte si přiložený dokument, v klidu vyplňte a odešlete ze svého emailu na adresu studium@fves.eu

PŘIHLÁŠKA DOCX

INFORMACE

o Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je součástí Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Polsko. Fakulta byla na území České republiky zřízena dle zákona č. 111/1998 Sb., Zákon o vysokých školách, přihlášením k plnění informačních povinností, jako pobočky evropské zahraniční vysoké školy dle uvedeného zákona. Její statut, právní subjektivita a působení je zákonné a transparentní, jako postavení jiných fakult a vysokoškolských pracovišť v České republice. Akademické a profesní tituly jsou rovnocenné s těmi, které vydávají tuzemské vysoké školy a univerzity. Není potřeba je jakkoliv nostrifikovat či uznávat. Blíže viz Sbírka mezinárodních smluv č. 104 / 2006.

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je řádně zapsána v Registru vysokých škol a Přehledu vysokých škol v ČR.

Více informací o fakultě naleznete na adrese www.fves.eu

vysoká škola Jagiellońská v Toruni

Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, Polsko, disponuje akreditačními právy pro studijní programy v oborech zaměřujících se na management podniku, veřejnou správu, ekonomiku a správu, pedagogiku, vnitřní bezpečnost, mezinárodní vztahy a informatiku v managementu. V rámci studia je kladen důraz na rozvoj klíčových a prakticky uplatnitelných znalostí, dovedností a kompetencí, včetně úzké spolupráce s praxí. Absolventi studijních programů tak získají vysokou profesní uplatnitelnost na trhu práce. Aktuálně studuje Vysokou školu Jagiellońskou více než tisíc studentů a počet absolventů školy je přes deset tisíc. Vysoká škola Jagiellońská je aktivní rovněž v nabídce dalšího vzdělávání a v oblasti mezinárodní spolupráce. Vysoká škola Jagiellońská má dlouholeté zkušenosti s realizací studijních programů Master of Laws.

Více informací o vysoké škole naleznete na adrese www.kj.edu.pl

REFERENCE ABSOLVENTŮ

Uvedení profesních a manažerských studií MBA, MPA, LL.M., MSc.

oddělovač

V České republice nabízí studium programu Master of Business Administration (MBA) více než 200 různých institucí a společností. Nabídka studijních programů je velmi rozličná a to jak co se délky studia, ceny, platnosti diplomu a zejména kvality týče. Studium programu MBA obvykle nabízí vzdělávací agentury, zaštítěné různými formami „akreditací“.

Studium programu Master of Business Administration (MBA) na Vysoké škole Jagiellońské v Toruni a její tuzemské součásti – Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, má zcela jiné parametry.

Program Master of Business Administration (MBA) studujete v akreditovaném zahraničním programu celoživotního vzdělávání magisterského studia „Ekonomika a správa“ Vysoké školy Jagiellońské v Toruni. Vzhledem k mezinárodnímu rozměru studia je povědomí o námi vydávaném diplomu značně širší a je univerzálně akceptováno.

Věříme, že výběr instituce ke studiu programů MBA, MPA, LL.M. či MSc. je naprosto zásadní. Proto Vám přinášíme výběr referencí několika našich absolventů těchto profesních a manažerských studií. Aktuálně na tuzemské součásti Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, tedy Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, studuje přes 350 studentů těchto programů."

KVALITU STUDIA GARANTUJÍ:
doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA - Garant Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií Vysoké školy Jagiellońské v Toruni
Ing. Michal Pohludka, Ph.D., MBA - Garant studijního programu MBA


oddělovač

Přečtěte si, co o nás napsali naši absolventi:

2019-20 Copyright všechna práva vyhrazena. Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni.