Cookie Consent by Free Privacy Policy website

SYLABUS STUDIJNÍHO OBORU

— Studijní program Master od Science (MSc.) —Studijní tematické moduly studijního programu Master of Science, k volbě pět modulů:

Manažerské kompetence
Student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jednak v rovině mezilidských vztahů a jednak ve vztahu k vlastní osobě.

Strategický management
Student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.

Marketing management
Studijní modul nabízí teoreticko-metodický základ tématu marketing managementu, a to s akcentováním významu zákazníka, marketingového mixu a značky. Student si dále osvojí specifika marketingového výzkumu.

Projektový management
Student bude mít možnost osvojit si poznatky nezbytné k efektivnímu projektovému řízení, které jsou v rámci studijního modulu dále demonstrovány v rámci případových studií konkrétních projektů.

Management veřejného a neziskového sektoru
Pozornost je věnována specifikaci veřejného a neziskového sektoru v rámci systému národní ekonomiky. Na tento základ navazují témata odlišností managementu ve veřejném a neziskovém sektoru, specifických manažerských metod vhodných pro řízení v obou sektorech a v neposlední řadě jsou představeny případové studie z oblasti řízení veřejného a neziskového sektoru.

Digitální ekonomika, Marketing a E-commerce
Absolvent je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerských funkcí v podmínkách moderní ekonomiky, fungující v digitálním prostředí a využívající nástroje E-commerce. V rámci studia je důraz kladen nejen na osvojení teoretických poznatků, ale také na schopnost samostatné práce s odbornými a datovými zdroji, schopnost dedukce a formulace vlastních závěrů a názorů, aplikace teoretických poznatků při řešení samostatných úkolů a schopnost zobecnění poznatků na základě práce s případovými studiemi. Konkrétně je absolvent vybaven znalostmi, dovednostmi a metodickými kompetencemi z oblastí managementu a řízení, ekonomiky organizace, marketingu, projektového a strategického řízení.

Management ve farmacii a lékárenství
Studijní modul je doporučený zejména pro studijní specializaci stejného zaměření. Studijní opora je obsahově zaměřena zejména na management ve farmacii, kde je akcent kladen na poznání lékového trhu, lékové politiky a aktérů na tomto poli. Druhá část studijní opory se věnuje managementu lékárenství z pohledu řízení lékárny, či sítě lékáren. Dále jsou uvedeny budoucí výzvy tohoto segmentu pro 21. století. Závěrem jsou uvedeny vybrané případové studie.

Evropská unie a strukturální fondy
tento studijní modul je doporučený zejména pro studijní obor Projektový management a udržitelný rozvoj území a vhodně doplňuje profil absolventa tohoto oboru. Student má možnost osvojit si poznatky z oblasti fungování a uspořádání Evropské unie, včetně základů práva Evropské unie. Druhá oblast zájmu tohoto studijního modulu se zaměřuje na problematiku strukturálních fondů Evropské unie, s akcentováním pozice České republiky.

Bezpečnost státu a ochrana obyvatelstva
student bude seznámen s teoretickými východisky problematiky na úseku bezpečnosti státu a ochrany obyvatelstva a dále jeho uspořádáním v České republice. Pozornost je věnována rovněž postavení České republiky jako mezinárodního hráče na poli bezpečnosti státu a ochrany obyvatelstva.

Manažerská ekonomika
v rámci tohoto studijního modulu je pozornost věnována základům manažerské ekonomiky, problematice majetkové a kapitálové struktury podniku; nákladů, výnosů a zisku; finančního řízení podniku a základům účetnictví.

Management ve správě a oceňování nemovitostí
v rámci tohoto povinně-volitelného studijního modulu bude student seznámen s poznatky v oblasti oceňování nemovitostí, s důrazem kladeným na osvojení teoretické podstaty oceňování nemovitostí a právní rámec problematiky. Studijní modul poskytuje mimo jiné demonstraci teoretických poznatků na případových studiích.

Management ve zdravotnictví
studijní modul se zaměřuje na specifika odvětví zdravotnictví jakožto součásti národní ekonomiky, představuje užívané modely uspořádání tohoto odvětví, včetně systémů jejich financování. Studijní modul dále představuje specifika managementu v oblasti zdravotnictví a moderní přístupy k jeho výkonu.

Sportovní, kulturní a arts management
Absolvent je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerské práce, zejména v odvětvích kultury, umění a sportu. V rámci studia je důraz kladen nejen na osvojení teoretických poznatků, ale také na schopnost samostatné práce s odbornými a datovými zdroji, schopnost dedukce a formulace vlastních závěrů a názorů, aplikace teoretických poznatků při řešení samostatných úkolů a schopnost zobecnění poznatků na základě práce s případovými studiemi. Konkrétně je absolvent vybaven znalostmi, dovednostmi a metodickými kompetencemi z oblastí managementu a řízení, ekonomiky organizace, marketingu a projektového řízení se zvláštním důrazem kladeným na specifika odvětví kultury, umění a sportu.

2019-2022 Copyright všechna práva vyhrazena. Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni.